Comarch Capital Grubu Davranış Kuralları

I. En Yüksek Etik Standartları

Comarch CG, şirketin belirlediği yönetmeliklere, yasal hükümlere, çalışma yöntemlerine ve etik standartlara uygun davranmanın önemli olduğunun farkındadır. Orta Avrupa'da BT pazarının lideri konumunda olan Comarch, etik kurallarını desteklemek ve kurumsal sorumluluğu güçlendirme, insan haklarına saygı gösterme ve çevreyi koruma konusunda dünya liderleri arasında olmak için var gücüyle çalışmaktadır. Bu hedefe başarıyla ulaşılması, tüm Comarch çalışanlarının ortak sorumluluğundadır.

Mevcut Davranış Kuralları, Comarch CG Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır ve söz konusu Yönetim Kurulu, bahsi geçen davranış kurallarına uygunluğu düzenli olarak değerlendirmek ve gönderilen önerilere dayanarak bu davranış kurallarını değiştirmekten sorumludur.

Davranış Kuralları, Comarch'ın onayladığı ve uymayı kabul ettiği etik değerleri ifade etmektedir. Comarch CG çalışanları için bu kurallar, iş arkadaşlarının yanı sıra iş yaparken ve işle ilgili faaliyetlerde bulunurken üst kıdemlilere, müşterilere, iş ortaklarına ve yerel topluluklara karşı sergilenmesi gereken davranış standardını da oluşturur.

Mevcut Davranış Kuralları, Comarch SA Halkla İlişkiler departmanının faaliyetleri yoluyla dağıtılmalı ve duyurulmalıdır.

II. Comarch Capital Grubu'nun Misyonu

Müşterilerimizin Başarısındaki Sorumluluğumuz

Comarch, kapsamlı bir şekilde müşteri ilişkilerini destekleyen ve operasyonel faaliyetleri ve iş süreçlerini optimize eden, global bir BT hizmetleri tedarikçisidir. Şirketin sektör hakkında geniş bilgi birikimine sahip olması en büyük avantajı olup, entegre BT çözümlerimiz yoluyla bu avantajımüşterilerimize de aktarırız. Comarch kurulduğu günden bu yana Müşterilerin günlük faaliyetlerine en iyi biçimde uygulanabilecek şekilde en yüksek kalitede uygulamaların ve profesyonel hizmetlerin sağlanmasına büyük önem vermiştir. Bu konuda Comarch hali hazırda kapsamlı bir BT çözümleri tedarikçisi olarak güçlü bir konum elde etmiştir. Comarch CG, tüm ekonomi sektörlerine yenilikçi BT çözümleri sunmayı amaçlamaktadır. ABD, Avrupa ve Orta Doğu'daki müşterilerimiz için yaklaşık 3500 kişiden oluşan deneyimli uzman ve danışman kadromuz mevcuttur. Comarch CG olarak 3000 adet kapsamlı uygulama yürüttük ve bu uygulamalarda en modern teknolojilerden, pazar eğilimlerine dair engin bilgi birikimimizden ve sorumluluk bilincinden yararlandık. Polonya'da ve yurt dışında 60.000'den fazla müşteri Comarch yazılımlarını kullanmaktadır. Biz de uluslararası müşterilerimizin çoğunun, Comarch'ın global pazarlarda verimli kazanımları olan güçlü bir Orta Avrupa BT şirketi örneği haline geldiğini düşünmesinden gurur duyuyoruz. Şirketin yurt içindeki ve uluslararası çaptaki ürün geliştirme stratejisi, değeri 2008'de gelirin %13'ünden fazlasını oluşturan, kapsamlı ARGE yatırımlarıyla desteklenmektedir. Bilgi paylaşımına odaklı bir şirket olarak Comarch; danışmanlar, analistler ve müşterilerle işbirliğine dayalı araştırma ve geliştirme programları organize etmektedir. Bu programların ana teması, bilgiyi yaymanın yanı sıra, bir yandan pazar eğilimlerini dikkate alırken diğer yandan yeni teknolojilerin geliştirilmesine ilişkin fikirlerimizi denetlemek, karşılaştırmak ve revize etmektir. Comarch'ın stratejisi, danışmanlık ve bireysel çözümlerin uygulanmasından dış kaynak kullanımına kadar her türlü BT hizmetini sunmak için çalışanlarının çeşitlilik gösteren deneyim ve bilgilerinden yararlanmayı esas almaktadır.

III. Comarch Capital Grubu'nun Benimsediği Değerler

Grup'un paydaşlarıyla arasındaki dahili ve harici ilişkilerinde Comarch; Grup'tan beklenen görevlerin yerine getirilmesinde dürüstlük, özen ve sorumluluk duygusuyla hareket etmeyi, çalışanların belirlediği bireysel hedefler olarak kalite ve yenilikçiliği, herkesin yararına serbest işbirliğini, iş arkadaşları ve iş ortakları arasında güven inşa edilmesini ve güvenin sürdürülmesini, şirketteki pozisyonuna veya görüş farklılığına bakılmaksızın saygı, anlayış, yardım ve destek verme istekliliğini destekleyerek evrensel değerleri benimsemektedir.

IV. En Yüksek Çalışma Standartlarının Sürdürülmesi

Comarch Capital Grubu, insan haklarıyla ilgili uluslararası standartlara ve uluslararası çalışma standartlarına riayet etmekte ve esas ve evrensel olduğunu düşündüğü bu standartları sürdürmektedir.

 

Comarch CG, iş hukuku yönetmeliklerinin yanı sıra sağlık ve güvenlik hükümlerine riayet edip bunları uygulamakta ve çalışanlara her zaman yürürlükteki gereksinimlere uygun şekilde muamelede bulunulmasını sağlamaktadır.

Çalışanlara serbest işbirliği hakkı tanıyan Comarch CG, seçilmiş çalışan temsilcilerinden oluşan bir konseyle iletişim halindedir.

Grup; ırk, sosyal statü, etnik köken, din, sakatlık, engellilik, cinsiyet, cinsel yönelim, siyasi işbirliği, siyasi görüş, yaş ve medeni durumdan kaynaklanan her türlü ayrımcılığı yasaklamaktadır. Şirket; din, vicdan düşünce ve ifade özgürlüğünü güvence altına almaktadır.

Comarch CG, tüm önyargılardan uzak bir şekilde ekip çalışmasını desteklemekte ve çalışanlar arasındaki çeşitlilikten kaynaklanan ve bu çeşitliliğin yarattığı değerlerden bilinçli şekilde güç üretmektedir. Bunun karşılığında grup; çalışanlarının hizmetleri karşılığında ücretlerinin düzenli ve adil şekilde ödenmesini sağlamak, gelişim olanaklarını, ilham verici zorlukları ve çok iyi çalışma koşullarını güvence altına almak için elinden geleni yapmaktadır.

Comarch CG, çalışanlarının telif hakkını korumakta ve uluslararası standartlar doğrultusunda, çalışanlarının fikri mülkiyetine her türlü suistimalden uzak olması gereken kişisel bir varlık olarak saygı göstermektedir.

Grup; on beş yaş altı çocukların çalışmasını, bedensel ceza, zihinsel ve fiziksel baskıyı, hakaret ve cinsel tacizi kesinlikle yasaklamakta ve iş yerinin bu tür uygulamalardan arınmış olması gerekliliğini savunmaktadır.

V. Yolsuzluğa Hoşgörü Gösterilmemesi ve Adil Rekabet

Comarch Capital Grubu; adil rekabet kurallarına uymakta ve rüşvetin, yasa dışı ödemelerin ve yolsuzluğun önüne geçmektedir.

Çıkar çatışmasına neden olan faaliyetlerden, başka bir deyişle, iş amaçlı ve ticari faaliyetlerin parçası olarak hediye alıp verilmesinden kaçınmak Comarch Capital Grubu çalışanlarının görevidir. Bir işlem yapmak ya da işlemi sürdürmek için devlet görevlilerine veya siyasi parti temsilcilerine rüşvet vermek ya da yasa dışı hizmet teklif etmek yasaklanmıştır. Comarch çalışanları, şirket bilgilerini veya Grup içindeki pozisyonlarını kullanarak elde edebilecekleri fırsatlardan yarar sağlayamaz ya da yarar sağlanmasına yardımcı olamazlar.

VI. İş Ortaklığı

Müşteri İlişkileri

Müşterilerin başarısından sorumlu olmak ve müşterilerinin ihtiyaçlarına karşı saygı ve açıklık göstermek, Comarch CG’nin temel ilkeleridir. Comarch; çalışanların deneyimi ve üstün becerileri ile Polonya ve yurt dışındaki önde gelen araştırma ve geliştirme merkezleriyle işbirliği yapması sayesinde en yüksek kalitede, yenilikçi BT hizmetleri sunmaktadır. Grup, sunulan BT çözümlerinin en yüksek standartlara ve müşteri gereksinimlerine uygun olmasını sağlamak için var gücüyle çalışmaktadır.

Kamu Yönetimi ile İletişim

Kamu sektörü müşterileriyle (merkezi ve yerel yönetimler, topluluk ortaklıkları, hazine şirketleri, halk sağlığı merkezleri) iletişim konusunda, 29 Ocak 2004 tarihli Kamu İhalesi Yasası hükümleri (Yasa Yayını, 2007 no. 223, madde 1655, değişikliklerle birlikte) geçerlidir. Bu hükümler, ihale yöntemleri sırasında sipariş veren kişiyle iletişim yöntemini, yöntemlerle ilgili olarak tarafların üstlenebileceği faaliyetlerin kapsamını ve yasal koruma için mevcut kaynakları düzenler.

Uluslararası İş Güvenliği

Comarch CG; güvenliğiniz için stratejik önemi olan ürün, teknoloji ve hizmetlerin ticaretinde denetim ve güvenliği güvence altına almak amacıyla, uluslararası ve yurt içi standartların ve gereksinimlerin uygulanmasını güvence altına alan İhracat Denetim Sistemi'ni uygulamıştır.

VII. Entegre Yönetim Sistemi

Comarch Capital Grubu, sunduğu ürün ve hizmetlerin kalitesine özellikle önem vermektedir. Bu nedenle, hem Polonya pazarında hem de uluslararası pazarlarda her geçen gün sayısı artan, daha spesifik müşteri beklentilerinin karşılanabilmesini sağlamak için kaliteyi artırma girişimlerinde bulunulmaktadır.

Entegre Yönetim Sistemi, ürün ve hizmet kalitesinden etkilenen tüm iş süreçlerinin sistem tarafından yönetilerek, doğru bir şekilde gerçekleştirilmesini güvence altına alır. Bu sistemin etkili bir şekilde çalışması, süreçlerin sürekli olarak izlenmesini ve değişen pazar koşullarına, teknolojilere ve müşteri gereksinimlerine göre iyileştirilmesini ve uyarlanmasını sağlar. Grup, çevrenin aktif olarak korunmasını desteklemesiyle, çalışanlar ve tedarikçiler için geçerli olan güvenlik ilkelerine sıkı bir şekilde uymasıyla paralel olarak ürün ve hizmet kalitesine odaklanır.

Comarch'ta uygulanan kural ve sistemlere uyulması sonucunda, şirket ile müşterileri ve tedarikçileri arasında bir güven ilişkisi geliştirilmesi sağlanır. Böylece ürün ve hizmet kalitesi, doğal çevre üzerindeki etki, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi ve veri güvenliği ve iki amaçlı kullanım ürünlerinin satışı gibi alanlarda şirket faaliyetlerinin oluşturduğu etkiyle ilgilenen tüm tarafların gözünde Comarch’ın kurumsal imajı güçlenir.

VIII. Kurumsal Yönetişim - İlkelere Uyulması

Comarch, Varşova Menkul Kıymetler Borsası'nda Listelenen Şirketlerin Meslek Kuralları'na uymakta ve şirketlerin pazar için doğru uygulamayı ihlal ettiği taktirde belirsizliğe mahal vermeyen bir açıklama sağlamasını gerektiren 'uygun davran veya açıklama yap' (comply or explain) ilkesi doğrultusunda faaliyet göstermektedir.

Listelenen şirketler, yıllık raporlarının bir kısmını, kurumsal yönetişim ilkelerine uygun davrandıklarını açıklamaya ayırmakla yükümlüdür. Comarch SA Yönetim Kurulu, 'uygun davran veya açıklama yap' ilkesi kapsamında Varşova Menkul Kıymetler Borsası'nda Listelenen Şirketlerin Meslek Kuralları'nda belirtilen tüm ilkelere uymaya kesinlikle kararlıdır.

Düzenleyenin İlgili Açıklama Yaparak Uymadığı Kurumsal Yönetişim İlkeleri

IX. Ekolojik Farkındalık

Comarch Capital Grubu, doğal çevrenin korunmasıyla ilgili yasal yönetmeliklere uymaktadır. Comarch, mevcut faaliyetlerden kaynaklanan atık miktarını ve doğal kaynakların kullanımını en aza indirerek faaliyetlerinin doğal çevre üzerindeki etkisini sınırlamak için var gücüyle çalışmaktadır. Ayrıca şirket, doğal çevrenin aktif olarak korunmasını teşvik eden girişimleri destekleyerek, çalışanları arasında ekolojik yaşam stilini teşvik etmektedir.

X. Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Comarch Capital Grubu; spor ve gelişmiş BT teknolojilerini desteklemeye yönelik daha geniş bir sosyal platform fikrini destekleyerek, en başından beri sosyal faaliyetlere yoğun şekilde katılım göstermektedir.

Sporun desteklenmesi ve teşvik edilmesi konusunda Comarch'ın ana iştiraki, futbol ve buz hokeyi başta olmak üzere birçok spor disiplininde profesyonel liglere ve müsabakalara katılan, Krakov'daki en eski spor kulübü olan MKS Cracovia SSA'dır. Comarch Capital Grubu, gençler arasında da sporu teşvik etme faaliyetlerinde bulunmaktadır.

Comarch, çalışanlarının, şirket binalarından birinde bulunan eğlence ve dinlenme tesislerine sürekli ve ücretsiz erişmelerini sağlayarak onların ve ailelerinin aktif bir yaşam sürmesini teşvik eder.

Comarch Capital Grubu'nun yaygın olarak desteklediği başka bir fikri de, en yeni BT teknolojileriyle ilgili olarak bilgilerin kitlesel hale getirilmesidir. Her yıl yaklaşık 200 BT öğrencisinden oluşan bir grup, Comarch'ta dünyanın dört bir yanından gelen gençlerin sektördeki en yeni teknoloji BT çözümleriyle tanışmasını sağlayan üç aylık yaz staj programına katılmaktadır. Ayrıca Comarch, bilimsel konferanslara katılarak ve bu konferansların ortak finansmanını sağlayarak Polonya'da bilimi de desteklemektedir.

Son olarak Comarch Capital Grubu; festivaller, konserler ve diğer önemli sosyal etkinlikler de dahil olmak üzere kültürel etkinliklerin sık sık sponsorluğunu da üstlenmektedir.

XI. Uygulama ve Yürütme

Davranış Kuralları'nın yorumlanmasıyla ilgili tüm anlaşılmazlıklar, belirsizlikler ve sorunlar, Yönetim Kurulu'nun atamış olduğu Etik Kurallar Sözcüsü'ne iletilmelidir. Comarch çalışanları, Davranış Kuralları'nda değişikliğe neden olacak açıklama veya önerilerini sunmaları için teşvik edilmektedir.

Etik Kurallar Sözcüsü aşağıdakilerden sorumludur:

  • Davranış Kuralları'na uyulması konusunda çalışanların desteklenmesi
  • Şirket içinde Davranış Kuralları'nın desteklenmesi
  • Davranış Kuralları'nın güncellenmesi
  • Çalışanların üstlendikleri iş faaliyetlerinin etik boyutuyla ilgili karşılaşabileceği mevcut sorunlara karşı uygun adımların atılması.

Comarch Capital Grubu çalışanları, sorularıyla ilgili olarak etyka@comarch.com adresine gönderecekleri e-posta vasıtasıyla Etik Kurallar Sözcüsü'nden yardım ve destek alabilirler.

Daha fazla bilgi ve öneriye ihtiyacınız var mı?

Bize iş ihtiyaçlarınızı söyleyin, biz size özel çözümlerimizi sunalım.